Jak má vypadat ideální manažer?

Pod pojmem management si můžeme představit určitý způsob vedení lidí, kdy manažer neprovádí úkoly sám, ale prostřednictvím jiných lidí. Vedoucí pracovníci k řízení využívají soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity.
Konferenční místnost
 
Mezi typické činnosti manažera spadá plánování, organizování, vedení a kontrola. Nositel této profese je zodpovědný za dosahování cílů svěřených organizačních jednotek, včetně tvůrčí účasti na tvorbě těchto cílů a jejich zajištění, využívá při tom kolektiv spolupracovníků. Úlohou manažera je přimět nemanažerské profese k dosažení stanovených cílů prostřednictvím pracovního výkonu.
 
Ideální manažer by měl mít potřebu řídit a mít moc ze své vlastní podstaty. Měl by z něj vyzařovat přirozená autorita a měl by se umět vcítit se do potřeb spolupracovníků (empatie). Měl by mít znalosti z oblasti ekonomické a sociálně psychologické znalosti a být v dobré tělesné a duševní kondici.
 
Manažeři mohou působit na různých stupních řízení.  Na nejnižším stupni jsou mistři a vedoucí dílen, o úroveň výše funkci vykonávají vedoucí prodeje, nákupu či personalistiky a v čele organizace působí nejvyšší (top) manažeři.
Obchodníci na konferenci
 
Každý manažer by měl umět objevovat nebo záměrně vytvářet a efektivně využívat příležitosti, být aktivní, iniciativní a tvůrčí. Musí umět nést důsledky svého jednání vůči vnitřnímu a vnějšímu společenskému prostředí a respektovat jeho potřeby. Neměla by mu chybět schopnost delegování, tzn. přenesení úkolů a pravomoci na nižší stupeň řízení, a to shora dolů. Delegovat lze administrativní činnosti, rutinní práce, technické záležitosti i úkoly rozvíjející schopnosti pracovníka. Zásadní úkoly, jako jsou mzdové a personální činnosti, záležitosti důvěrného charakteru a úkoly svěřené k osobnímu vyřízení, se nesmí nikdy delegovat. Podílení na rozhodování se nazývá participace. mobilizuje větší počet lidí, zvětšuje informovanost a  motivaci zaměstnanců.

Comments are currently closed.