Firmy

Schůze SVJ

Shromáždění vlastníků bytových jednotek neboli schůze SVJ se koná jednak podle potřeby Společenství vlastníků jednotek a jednou za rok by měla být svolána schůze výroční. Statutární orgán svolá shromáždění i tehdy, je-li to na podnět vlastníků, kteří představují čtvrtinu hlasů z celkového počtu. Když by v tomto případě statutární orgán schůzi nesvolal, mohou ji – na náklady společenství – svolat zástupci vlastníků sami.

team-720291_1280

Účast na tomto shromáždění je součástí výkonu vlastnického práva, což znamená správu vlastních majetkových záležitostí. Na schůzi SVJ má každý vlastník bytové jednotky oprávnění hlasovat – je držitelem hlasů, odpovídajících výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Anebo se hlasování řídí Stanovami SVJ.

Schůze SVJ musí být usnášení schopná, to znamená, že musí být přítomen takový počet vlastníků, který je určen zákonem. Někdy to musí být nadpoloviční většina, anebo to opět určují Stanovy SVJ.

Pozvánka na schůzi musí být vlastníkům doručena nejméně 30 dní před jejím konáním. Pozvánka je písemná a je vlastníkům doručena způsobem, který je uveden ve Stanovách SVJ (emailem, do domovní schránky, vývěska ve vchodech bytového domu, apod.). Na pozvánce by měl být uveden – kromě času a místa konání – i pořad zasedání. Při stanovení času konání shromáždění je třeba zohlednit časové možnosti vlastníků.

vote-146962_1280 doubts-3747362_1280

Po příchodu na schůzi se každý vlastník bytové jednotky zapíše do prezenční listiny.

Při hlasování na schůzi SVJ je určité rozhodnutí právoplatně schváleno tehdy, jestliže je shromáždění usnášení schopné a s rozhodnutím souhlasí více než nadpoloviční většina přítomných vlastníků. Avšak dvě situace tvoří výjimku:

  • když Stanovy SVJ vyžadují vyšší počet hlasů než nadpoloviční většinu

  • anebo jestliže vyšší počet hlasů pro přijetí rozhodnutí nebo usnesení vyžaduje zákon

Pokud je vlastník jednotky přehlasován a nesouhlasí s rozhodnutím shromáždění SVJ, může se podle Občanského zákoníku obrátit na soud.